Dansk lovgivning

Amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten i Danmark

 

I medfør af § 6, stk. 2, §§ 27-31 og § 54, stk. 2, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

 

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

§ 13. Energistyrelsen afholder skriftlige prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Energistyrelsen kan anerkende skriftlige prøver, som er afholdt af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

Stk. 2. Alle har, uanset radioforeningsmæssige tilhørsforhold, adgang til at aflægge prøve hos Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

Stk. 3. Indholdet af prøverne og prøvekrav fremgår af bilag 6.

Stk. 4. Energistyrelsen udarbejder og offentliggør en pensumliste.

Stk. 5. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger skal anmelde dato og sted for afholdelse af skriftlig prøve til Energistyrelsen, som offentliggør dato og sted på styrelsens hjemmeside. Tilmelding skal foretages til Energistyrelsen. Energistyrelsen fremsender herefter de prøvesæt, der skal anvendes ved prøven.

Stk. 6. Prøven overværes af mindst to tilsynsførende, som ud over kontrol med selve prøveaflæggelsen også kontrollerer prøvedeltagernes identitet.

Stk. 7. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det vil være enten umuligt eller meget vanskeligt for den pågældende at aflægge en almindelig skriftlig prøve, jf. stk. 1, bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet i det omfang, det efter Energistyrelsens opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger kan efter Energistyrelsens godkendelse bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet.

Stk. 8. Efter afholdt skriftlig prøve indsender Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger de besvarede prøvesæt til Energistyrelsen, som vurderer besvarelserne og meddeler resultatet til de eksaminerede.

§ 14. Energistyrelsen udsteder certifikat i kategorierne A, B eller D til anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten til personer, der har bestået en prøve, jf. § 13.

Stk. 2. Energistyrelsen kan udstede HAREC-certifikat (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 61-02 til personer, der har erhvervet et certifikat i kategori A.

§ 15. Udenlandske certifikater udstedt i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 61-02 om Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) ligestilles med beståede danske prøver, jf. § 13. Ligeledes ligestilles beståede udenlandske prøver med beståede danske prøver, jf. § 13, hvis det dokumenteres over for Energistyrelsen, at prøvekravene er opfyldt ved beståelse af tilsvarende prøver i andre lande.

Stk. 2. Tilladelser og certifikater, som er udstedt af udenlandske myndigheder, er gyldige under kortvarige ophold i Danmark, hvis en sådan gyldighed er indeholdt i internationale aftaler, der er tiltrådt af Danmark.

§ 16. Den, der er indehaver af et certifikat, jf. § 14, og som efter Energistyrelsens vurdering ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, som indehaveren af et certifikat forudsættes at have, skal aflægge en ny prøve.

Stk. 2. Hvis indehaveren af et certifikat ikke består den nye prøve, jf. stk. 1, tilbagekalder Energistyrelsen certifikatet.

Kaldesignaler til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

§ 17. Energistyrelsen udsteder til personer, der har et gyldigt certifikat, efter ansøgning et personligt kaldesignal, herunder kaldesignal til ubemandede radioanlæg, til brug for anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. Kaldesignal kan ligeledes udstedes til juridiske personer, hvis en person, der har et gyldigt certifikat, jf. § 14, er ansvarlig for anvendelsen af radiofrekvenserne.

Stk. 2. Udstedelse af et kaldesignal er betinget af, at anvendelsen af radiofrekvenserne er knyttet til en dansk adresse, hvorfra frekvensanvendelsen normalt sker.

Stk. 3. Energistyrelsen udsteder kaldesignaler til brug for amatørradioformål i følgende kaldesignalserier: OU, OV, OZ, 5P, 5Q i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Internationale Radioreglement.

Stk. 4. Et kaldesignal, der tidligere har været udstedt som personligt kaldesignal, kan tidligst udstedes igen 25 år efter tilbagelevering eller tilbagekaldelse.

§ 18. Til brug for frekvensanvendelse i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten må der alene benyttes det kaldesignal, som er udstedt til radioamatøren, det ubemandede radioanlæg eller den juridiske person, jf. § 17.

Stk. 2. Den, der har et udenlandsk kaldesignal og må anvende radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten efter denne bekendtgørelses regler, kan anvende det udenlandske kaldesignal indledt med »OZ/« under kortvarige ophold i Danmark.

§ 19. Energistyrelsen kan tilbagekalde et kaldesignal, jf. § 17, hvis indehaveren af kaldesignalet ikke betaler gebyrer, der er opkrævet i henhold til regler, der er fastsat i medfør af § 51, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, eller hvis et certifikat tilbagekaldes i medfør af § 16, stk. 2.

Tavshedspligt

§ 20. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser.

Straffebestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der overtræder

1) krav og begrænsninger fastsat i bilag 1-5,

2) regler om brug af kaldesignaler og identifikationsnumre, jf. §§ 7, 10, 12 og 18, eller

3) reglen om tavshedspligt, jf. § 20, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1335 af 27. november 2018 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. ophæves.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, luftfartsradiotjenester samt landstationer og sømærker i maritime radiotjenester, der er erhvervet, og prøver, der er bestået efter tidligere gældende regler.

Stk. 4. Kaldesignaler og identifikationsnumre til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, luftfartsradiotjenester samt landstationer og sømærker i maritime radiotjenester, erhvervet før bekendtgørelsens ikrafttræden forbliver i kraft.

Stk. 5. Certifikater til luftfartsradiotjenester samt amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, der er erhvervet, og prøver, der er bestået efter tidligere gældende regler, er fortsat gyldige. Certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten i Kategori C, udstedt efter tidligere gældende regler, betragtes som certifikater i Kategori A.

Energistyrelsen, den 9. august 2019

Kristoffer Böttzauw

Bilag 4

Radiofrekvenser til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten,

1. Frekvensbånd og sendeeffekter

1. Frekvensbånd og sendeeffekter

Det er herunder anført, hvilke frekvensbånd og hvilke sendeeffekter certifikaterne i kategorierne A, B og D giver adgang til at anvende.

1.1. Amatørradiotjenesten - bemandede radioanlæg

Frekvensbånd
Certifikattype
Kategori A
Kategori B
Kategori D
135,7-137,8 kHz
1 W
1 W
0
472-479 kHz
1 W
1 W
0
1810-1850 kHz
1000 W
100 W
0
1850-2000 kHz
10 W
10 W
0
3500-3800 kHz
1000 W
100 W
0
5250-5450 kHz
1000 W
100 W
0
7000-7200 kHz
1000 W
100 W
0
10,1000-10,1500 MHz
1000 W
100 W
0
14,0000-14,3500 MHz
1000 W
100 W
0
18,0680-18,1680 MHz
1000 W
100 W
0
21,0000-21,4500 MHz
1000 W
100 W
0
24,8900-24,9900 MHz
1000 W
100 W
0
28,0000-29,7000 MHz
1000 W
100 W
0
50,0000-52,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
69,8875-70,0625 MHz
25 W
25W
25 W
70,0875-70,1125 MHz
25 W
25W
25 W
70,1375-70,5125 MHz
25 W
25W
25 W
144-146 MHz
1000 W
100 W
50 W
432-438 MHz
1000 W
100 W
50 W
1240-1300 MHz
250 W
100 W
50 W
2400-2450 MHz
250 W
100 W
0
3400-3410 MHz
250 W
100 W
0
5650-5850 MHz
250 W
100 W
0
10,00-10,50 GHz
250 W
100 W
0
24,00-24,25 GHz
250 W
100 W
0
47,0-47,2 GHz
250 W
100 W
0
76,0-81,5 GHz
250 W
100 W
0
122,25-123,00 GHz
250 W
100 W
0
134-141 GHz
250 W
100 W
0
241-250 GHz
250 W
100 W
0

1.2. Amatørradiotjenesten - ubemandede amatørradiobeacons

Frekvensbånd
Certifikattype
Kategori A og B
Kategori D
28,201-28,300 MHz
100 W
0
50,000-50,010 MHz
100 W
50 W
50,400-50,500 MHz
100 W
50 W
70,0000-70,0625 MHz
25 W
25 W
70,0875-70,1000 MHz
25 W
25 W
144,400-144,490 MHz
100 W
50 W
432,400-432,490 MHz
100 W
50 W
1296,800-1296,990 MHz
100 W
50 W
3400,800-3400,990 MHz
100 W
0
5760,800-5760,990 MHz
100 W
0
10,36800-10,36899 GHz
100 W
0
24,04800-24,04899 GHz
100 W
0
24,19200-24,19400 GHz
100 W
0
47,0-47,2 GHz
100 W
0
76,0-81,5 GHz
100 W
0
134-141 GHz
100 W
0
241-250 GHz
100 W
0

1.3. Amatørradiotjenesten - ubemandede digitale stationer (amatørradiodigipeatere og mailbokse m.v.)

Frekvensbånd
Certifikattype
Kategori A og B
Kategori D
29,200-29,300 MHz
100 W
0
50,61375-50,75625 MHz
100 W
50 W
144,79375-144,96825 MHz
100 W
50 W
432,50625-432,59375 MHz
100 W
50 W
433,61875-433,79375 MHz
100 W
50 W
434,44375-434,48750 MHz
100 W
50 W
1240,000-1241,000 MHz
100 W
50 W
1298,500-1299,975 MHz
100 W
50 W
5670,000-5700,000 MHz
100 W
0
10,000-10,150 GHz
100 W
0
10,250-10,350 GHz
100 W
0
24,050-24,192 GHz
100 W
0
24,194-24,250 GHz
100 W
0
47,0-47,2 GHz
100 W
0
76,0-81,5 GHz
100 W
0
134-141 GHz
100 W
0
241-250 GHz
100 W
0

1.4. Amatørradiotjenesten - ubemandede amatørradiorepeatere

Frekvensbånd
Certifikattype
Kategori A og B
Kategori D
29,615-29,695 MHz 1) 5)
100 W
0
51,80375-51,99625 MHz 2) 6)
100 W
50 W
70,4875-70,5125 MHz 3) 6)
25 W
25 W
145,56875-145,79375 MHz 3) 6)
100 W
50 W
434,50625-434,59375 MHz 3) 7)
100 W
50 W
434,59375-434,99375 MHz 3) 7)
100 W
50 W
1296,9875-1297,4875 MHz 4) 8)
100 W
50 W
5720-5760 MHz
100 W
0
5762-5790 MHz
100 W
0
10,150-10,250 GHz
100 W
0
10,350-10,368 GHz
100 W
0
10,370-10,450 GHz
100 W
0
24,050-24,192 GHz
100 W
0
24,194-24,250 GHz
100 W
0
47,0-47,2 GHz
100 W
0
76,0-81,5 GHz
100 W
0
134-141 GHz
100 W
0
241-250 GHz
100 W
0

1) Kanalafstand 10 kHz

2) Kanalafstand 20 kHz

3) Kanalafstand 12,5 kHz

4) Kanalafstand 25 kHz

5) Korresponderende indgangsfrekvens: -100 kHz

6) Korresponderende indgangsfrekvens: -600 kHz

7) Korresponderende indgangsfrekvens: -2,0 MHz

8) Korresponderende indgangsfrekvens: -6,0 MHz

1.5. Amatørradiosatellittjenesten - bemandede radioanlæg

Frekvensbånd
Certifikattype
Kategori A
Kategori B
Kategori D
7000-7100 kHz
1000 W
100 W
0
14,0000-14,2500 MHz
1000 W
100 W
0
18,0680-18,1680 MHz
1000 W
100 W
0
21,0000-21,4500 MHz
1000 W
100 W
0
24,8900-24,9900 MHz
1000 W
100 W
0
28,0000-29,7000 MHz
1000 W
100 W
0
144-146 MHz
1000 W
100 W
50 W
435-438 MHz
1000 W
100 W
50 W
1260-1270 MHz
250 W
100 W
50 W
2400-2450 MHz
250 W
100 W
0
3400-3410 MHz
250 W
100 W
0
5660-5670 MHz
250 W
100 W
0
10,45-10,50 GHz
250 W
100 W
0
24,00-24,05 GHz
250 W
100 W
0
47,0-47,2 GHz
250 W
100 W
0
76,0-81,5 GHz
250 W
100 W
0
134-141 GHz
250 W
100 W
0
241-250 GHz
250 W
100 W
0

2. Sendeeffekter

Ved sendeeffekt forstås spidssendeeffekt (PEP), det vil sige den maksimale middeleffekt, som senderen i løbet af en periode af HF-signalet afgiver til en refleksionsfri belastning på 50 ohm ved sendere med ubalanceret udgang og 300 ohm eller 600 ohm ved sendere med balanceret udgang. Effekten måles med et spidsvisende effektmeter på det sted, hvor antennen (antennekablet) eller en antennetuner tilsluttes senderens sidste trin.

Det anvendte effektmeter skal have så stor båndbredde, at det kan måle alle sendesignalets komposanter inden for det pågældende frekvensbånd, som er afsat til amatørradio- eller amatørradiosatellittjenesten.

Ved sendere, hvor sendeeffekten er afhængig af det modulerende signal, måles sendeeffekten under fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter Energistyrelsens skøn.

I frekvensbåndene 135,7-137,8 kHz og 472-479 kHz forstås ved sendeeffekt den effektivt udstrålede effekt (ERP), det vil sige den til antennen tilførte spids sendeeffekt multipliceret med antennens virkningsgrad.

Tilsvarende begrænsninger gælder for et eventuelt tilsluttet forstærkertrin.

3. Krav og begrænsninger

3.1. Krav vedrørende kaldesignaler og certifikater

For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder følgende krav vedrørende kaldesignaler og certifikater:

1) Anvendelsen af radiofrekvenserne må kun ske ved anvendelse af kaldesignal udstedt efter § 17. Kaldesignalet skal udsendes ved opkald og ved afslutning af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut så længe forbindelsen er etableret.

2) Radiofrekvenserne med de i punkt 1 angivne maksimale sendeeffekter må kun anvendes af personer, der er indehavere af de fornødne certifikater, jf. § 14.

3) Personer, der har Kategori B-certifikat, må uanset begrænsningerne i punkt 1.1 og 1.5 anvende sendeeffekter for Kategorien A, hvis anvendelsen overvåges fysisk af en person, som har Kategori A-certifikat.

4) Personer, der har Kategori D-certifikat, må uanset begrænsningerne i punkt 1.1, 1.5 og 3.1, nr. 5, anvende radiofrekvenser, sendeeffekter og udstyr for Kategorierne B henholdsvis A, hvis anvendelsen overvåges fysisk af en person, som har Kategori B- henholdsvis A-certifikat.

5) Personer, der har Kategori D-certifikat, må alene benytte fabriksfremstillede radioanlæg, som ikke er undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

6) Personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt certifikat, må betjene en radioamatørstation, som tilhører en juridisk person (klubber, foreninger m.v.), hvis betjeningen sker under fysisk overvågning af den person, som efter § 17, stk. 1, sidste pkt., er ansvarlig for anvendelsen af radiofrekvenserne. Den ansvarlige person kan i forbindelse med overvågningen lade sig repræsentere af en person, der har et gyldigt amatørradiocertifikat af mindst samme kategori som den ansvarlige person.

3.2. Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde

For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder følgende begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde:

1) I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige 2,1 kHz.

2) I frekvensbånd mellem 1810 kHz og 30 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 8 kHz.

3) I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 16 kHz.

4) I frekvensbånd over 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige det pågældende amatørbånds bredde.

5) I forbindelse med ubemandede amatørradiobeacons, amatørradiodigipeatere og mailbokse m.v. og amatørradiorepeatere skal de anvendte spektralbredder være tilpasset de almindeligt anvendte kanalafstande i det enkelte frekvensbånd.

Spektralbredden måles med en spidsvisende spektrumanalysator ved fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter Energistyrelsens skøn.

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd op til 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 6 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd over 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

3.3. Øvrige krav og begrænsninger

For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder ud over punkt 3.1 og 3.2 følgende krav og begrænsninger:

1) Der må kun oprettes forbindelse med andre radioanlæg i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

2) Radiofrekvenserne må kun anvendes til udveksling af meddelelser i relation til amatørradio, jf. nr. 1.56 i Det Internationale Radioreglement, og til bemærkninger af personlig karakter.

3) Der må oprettes radioforbindelse med amatørradiostationer i andre lande i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Internationale Radioreglement.

4) Ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) og ved anvendelse af frekvensbånd i henhold til punkt 1.4. og 1.5. må udsendelser ikke krypteres. Der skal anvendes klart sprog i form af tale, morse eller ved anvendelse af digital kommunikation, hvor der benyttes alment tilgængelige protokoller og programmer.

følg os på facebook

Facebook