Vedtægter

Vedtægter for RABOS findes som pgf 13 i vedtægter for EDR Birkerød afdeling.

 

§ 13 Udvalget for Radioamatørernes Borgerservice, RABOS
stk1:

Formålet med udvalget er at organisere og vedligeholde en borgerservice, som kan yde kommunikationshjælp til cevile borgere, som under en mulig strømafbrydelse iu et større område af Danmark, kan have brug for tilkald af hjælp i tilfælde af akut sygdom eller anden ulykke, men som på grund af strømafbrydelsen ikke har adgng til telefon og internet

stk 2:

Radioamatørernes borgerservice forudsætter deltagelse af frivillige, ulønnede licenserede radioamatører

stk 3:

udvalget består af mindst 3 og højst 5 medlemmer

Medlemmerne vælges for et år ad gangen ved foreningens årlige generalforsamlinlllllllllllg. Udvalgsmedlemmerne modtager ikke honorar for deltagelse i udvalgsdarbejdet.

Hovedbestyrelsen i EDR kan udpege et supplerende medlem blandt sne medlemmer

stk4:

Udvalget konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kassderer.

Udvalget vedtager sin forretningsorden for udvalgsmøderne og organiserer og vedligeholder Radioamatørernes Borgerservice i henhold til stk 1 og stk 2

stk 5

udvalget tegnes af formanden

stk 6

Kasseren fører udvalgets regnskab. Regnskavbet følger kalenderåret. Udvalget kan opkræve et administrationsgebyr af de tilslutte4de radioamatører

stk 7

Udvalget aflægger årsberetning og regnskab til godkendelse ved foreningens årlige ordinære generalforsamling

stk 8

Udvalget kan nedlægges ved en vedtægtsændring ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlling. Eventuelle midler ved udvalgets nedlæggelse tilfalder foreningen

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i EDR Birkerød afdeling. d. 27-6-2019

 

Ole Püschl

Formand.

 

Michael Rosenby

Dirigent