Vedtægter

Vedtægter for RABOS findes som pgf 13 i vedtægter for EDR Birkerød afdeling.

 

§ 13 Udvalget for Radioamatørernes Borgerservice, RABOS
stk1:

Formålet med udvalget er at organisere og vedligeholde en borgerservice, som kan yde kommunikationshjælp til civile borgere, som under en mulig strømafbrydelse i et større område af Danmark, kan have brug for tilkald af hjælp i tilfælde af akut sygdom eller anden ulykke, men som på grund af strømafbrydelsen ikke har adgng til telefon og internet

stk 2:

Radioamatørernes borgerservice forudsætter deltagelse af frivillige, ulønnede licenserede radioamatører

stk 3:

udvalget består af mindst 3 og højst 5 medlemmer

Medlemmerne vælges for et år ad gangen ved foreningens årlige generalforsamling. Udvalgsmedlemmerne modtager ikke honorar for deltagelse i udvalgsarbejdet.

Hovedbestyrelsen i EDR kan udpege et supplerende medlem blandt sne medlemmer

stk4:

Udvalget konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer.

Udvalget vedtager sin forretningsorden for udvalgsmøderne og organiserer og vedligeholder Radioamatørernes Borgerservice i henhold til stk 1 og stk 2

stk 5

udvalget tegnes af formanden

stk 6

Kassereren fører udvalgets regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Udvalget kan opkræve et administrationsgebyr af de tilsluttede radioamatører

stk 7

Udvalget aflægger årsberetning og regnskab til godkendelse ved foreningens årlige ordinære generalforsamling

stk 8

Udvalget kan nedlægges ved en vedtægtsændring ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlling. Eventuelle midler ved udvalgets nedlæggelse tilfalder foreningen

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i EDR Birkerød afdeling. d. 27-6-2019

 

Ole Püschl

Formand.

 

Michael Rosenby

Dirigent

 

 

 

følg os på facebook

Facebook